top of page

Gemeenteraad 27.03.2024 - Toeval of niet, véél veiligheidstopics in de vragenronde

Op de gemeenteraad werd er heel wat gediscussieerd rond de Helctersedijk, maar ook over hangjongeren die zich vervelend opstellen naar kleine kinderen in Kleine-Brogel. Toeval of niet ..... maar allemaal topics die perfect passen binnen de context van de eerste gespreksavond van PeerdeKracht met als thema 'Leefbaarheid, samenleven en veiligheid'. Deze gaat door op maandag 15 april om 19:30 in De Wirix in Kleine-Brogel.


Voor het verslag van de gemeenteraad, lees zeker hieronder verder of volg het audioverslag: https://www.peer.be/file/download/26870/DDF87B688B0BF5F0C20DA3E22CB51C1D.
1) Notulen van de gemeenteraad van 28 februari 2024 – Keuring


 • Keuring: unaniem

2)  Wonen in Limburg BV: aanduiding vertegenwoordiging – Keuring


 • Aanduiding vertegenwoordiger: Els Vossen


3) Stand van zaken Regioraad Limburg - Kennisneming


 • Regiodecreet in werking getreden

 • Initiatief genomen om de regiowerking te organiseren

 • Vergadering 3 februari werden basisafspraken gemaakt:

 • Elke gemeente kan zelf beslissen of ze al dan niet meedoet met een zeker initiatief;

 • Organisaties die al actief zijn worden gerespecteerd bv. Limburg.net; werking van de provincies

 • Afspraken rond samenwerking bovenlokale dossiers

 • Er werd afgesproken om samen naar de rechtspositieregeling te kijken. Stad Peer zal aan dit eerste initiatief deelnemen

 • Naar volgende legislatuur wordt de werking verder gedetailleerd

4 ) Verkoopprocedure grondgebonden woningen Mons: Wedstrijd met projectdefinitie - Keuring


 • Stad Peer heeft nog projectgrond in eigendom in het binnengebied ‘Mons’

 • In deze zone kunnen max. 13 grondgebonden woningen gerealiseerd worden

 • Uitgangspunten:

o   Architecturale eenheid

o   Monderne eigentijdse stijl (geen landelijke stijl)

o   Kwalitatieve groen inplanting op het openbaar domein

o   Afsluitingen moeten gerealiseerd worden door de ontwikkelaar

ð  Inschrijvingsprocedure:

o   Duur: 3 maanden

o   Publieke bekendmaking

o   Start: 8 april

o   Toelichtingsavond: 16 april

o   Afsluiting: 24 juni

 • Selectieprocedure:

 • Duur: 2 maanden

 • Uitsluitingsgronden: max. 13 woningen; buitenberging; moderne architectuur; i.o.m. verkavelingsvoorschriften; mnimumprijs 229.140 voor zone west en 575.820 euro voor zone zuid

 • Gunningscriteria:

o   Architectuur: 55%

o   Woonkwaliteit: 35%

o   Prijs: 10%

 • Toewijzing door CBS op advies van de jury

 • Bijzondere verkoopsvoorwaarden

o   Bezetting: binnen de 4 jaar na definitieve oplevering

o   Vervreemding: met toestemming van de stad

o   Terugkooprecht stad als de woningen niet binnen de 4 jaar zijn opgericht

o   Ontbindende voorwaarde: tijdige aanvraag van de omgevingsvergunningsaanvraag

 • Keuring verkoopprocedure & machtiging aan CBS voor de verdere uitvoering. En bijzondere machtiging tot het éénmalig herhalen van deze procedure.

 • Stemming: unaniem

5) Drossaardplein  2: notariële, onderhandse tekoopstelling handelspand. Keuring

 • Handelspand in eigendom van stad Peer

 • 169.000 euro; geen specifieke verkoopsvoorwaarden

 • Stemming: unaniem


6) Industrieweg 8: Vestiging erfdienstbaarheid en recht van doorgang voor algemeen nut. - Keuring


 • Regularisatie bestaande toestand ondergrondse leidingen Fluvius.

 • Door vestiging van een erfdienstbaarheid en recht van doorgang wordt de feitelijke toestand ook juridisch geregeld

 • Stemming: unaniem


7) Spijbelveld 18 in spe: herhaalde tekoopstelling bouwkavel via biedingsplatform Biddit - Keuring.


 • Kavel is onverkocht gebleven. De instelprijs blijft gelijk – 101.000 euro – maar aan versoepelde verkoopsvoorwaarden:

o   Geen verplichte inwoner van Peer zijn of geweest zijn

o   Andere eigendom toegestaan

o   Bouwwerkzaamheden binnen 5 jaar na aankoop

o   Bewoning binnen 8 jaar na aankoop

o   Verhuur toegestaan

 • Stemming: unaniem

8) Omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond in 3 loten voor open bebouwing en wijzigen van de rooilijn gelegen Steenakkerstraat - Keuring

 • Stemming: unaniem

9) Omgevingsvergunningsaanvraag voor het (her-)aanleggen van wegenis, wijzigen van het reliëf, rooien van bomen en het wijzigen van de rooilijn gelegen Smeetshofweg. Keuring van het wegtracé - Keuring


 • Het project omvat de opbraak en heraanleg van een deel van de Smeetshofweg, de Kleine Dorpsstraat, De Bocholterweg en de Steenakkerstraat en de aanzet naar de Kaulillerweg en de Dorpstraat. Hierbij wordt het tracé van de Smeetshofweg verlegd en worden er bijkomende voetpaden aangelegd. De bestaande bomen worden zoveel mogelijk behouden; 7 bomen moeten er gerooid worden voor de aanleg; er worden nieuwe bomen geplant. Verder wordt in de genoemde straten gescheiden riolering aangelegd en worden in de groenzones oplossingen voor regenwaterbuffering voorzien.

 • Stemming: unaniem


10) Mondelinge vragen

 • P. Smeets: Status kerkhof Grote-Brogel; blijkt onvrede over?

 • R. Nelis: heraanleg werd langere tijd geleden aangekondigd.

 • D. Vanderhoydonck: Bushalte Steenweg Wijchmaal: borden spreken elkaar tegen; aan één zijde 50 km/u en andere zijde 70 km/u.

 • S. Broeckx: Het is de bedoeling dat je ter hoogte van de drempel 50 km/u rijdt; en daarbuiten 70 km/u. Er is inderdaad melding geweest dat borden niet juist zouden staan. Dit wordt verder bekenen.

 

 • W. Kolen. Helchtersedijk - een aantal jaren geleden werd besloten om een aantal tractorsluizen aan te leggen (na een lang, moeizaam participatieproject). Er werd één tractorsluis aangelegd in de Houtestraat. Nu is er een nieuw probleem, de weg is ondertussen afgesloten doordat er een wegverzakking zou zijn.

 • R. Nelis: Als het weer droger is zal de herstelling uitgevoerd worden.

 • W. Kolen: komen er duurzame herstellingswerken? Wegdek helt af en heeft veel scheuren; gaat het fatsoenlijk aangepakt worden? Gaat er voldoende gecommuniceerd worden over de werken (want in ’t verleden is er toch écht niet duidelijk gecommuniceerd over de verschillende fases)

 • S. Mathei: communicatie is wél goed gevoerd; met duidelijke planning. De fases zullen ook herhaald worden op moment dat er weer een fase wordt aangevat.

 

 • P. Smeets: Helchtersedijk - Oplossing gevaarlijke situatie ingevolge sluipverkeer aan het kruispuntvan de Tettelstraat en de Steenweg Wijchmaal?

 • S. Broeckx: Problemen verplaatsen zich inderdaad vaak; een directe oplossing is er niet. In de Tettelstraat komt er wel trajectcontrole. Ter hoogte van het kruispunt zullen wel de verkeersremmers terug geplaatst worden.

 • P. Smeets: Wat ik voorspeld heb, komt uit. Misschien toch nog eens een oproep om rekening te houden met wat er uit de oppositie aangehaald wordt.

 

 • K. Soors: Verzoek te vragen of het mogelijk is een tonnagebeperking in te voeren in de Maastrichterdijk? Zwaar vrachtverkeer kan dan via de parallelweg – De Middendijk – waar er minder bebouwing is.

 

 • K. Soors: Stand van zaken ontwikkeling vrijliggende recreatiegrond aan Erperheide? Heeft de stad Peer concrete stappen gezet om de ontwikkeling vooruit te helpen?

 • S. Mathei: Stad staat zeker achter de uitbreiding en hoopt evenzeer dat deze er snel zal komen. Dit zal bijdragen aan de verdere toeristische ontwikkeling maar ook aan de terwerkstelling. Maar als stad kunnen wij niet meer doen dan betrokken partijen aanmoedigen tot een akkoord te komen voor de aankoop / verkoop van de gronden die nog in privé-eigendom zijn.

 • K. Soors: Burgers melden ons – en ook u burgemeester – dat er zich een probleem van hangjongeren voordoet in het speeltuintje in Kleine-Brogel. Blijkbaar vallen jongeren, kinderen lastig die daar aan het spelen zijn. Is er daar enig toezicht? Of is het mogelijk om meer toezicht te organiseren?

 • S. Mathei: De stad Peer is bezig met het aanwerven van een straathoekwerker. Die zou met de jongeren kunnen samenwerken. Verder worden burgers aangemoedigd om eventuele problemen via de stad te melden zodat ze op de radar komen.

 

 • R. Plasschaert: We vernamen via de krant dat de stad Peer gaat ingaan op het project waarbij er gratis pasfoto’s gemaakt kunnen worden bij de stad. Heeft men nagedacht over de consequenties? En gaat dit betekenen dat er ruimere openingsuren komen – bv. in ’t weekend?

 • S. Mathei: Binnenlandse Zaken heeft hierin een initiatief genomen waarbij pasfoto’s lokaal gemaakt worden en rechtstreeks in het systeem opgeladen wordt. Je moet kijken of er lokale partners zijn. Je moet kijken naar de veiligheid: er is meer risico op ‘lookalikes’, vervalsingen, etc. Er is verder een combinatie nodig van een foto, handtekening en vingerafdruk. Als die niet juist gekoppeld zijn, dan zijn er verdere consequenties. Als je de foto direct in het stadshuis maakt, dan loop je dat risico niet. Tenslotte moet je kijken naar de service. Soms gebeurt het dat een foto niet aan de vereisten voldoet – bv. foto is te oud; zelf gemaakt. Tenslotte speelt de kostprijs ook soms een rol. De combinatie van die factoren heeft ons doen besluiten in te stappen. Dit zal niet direct zijn, maar in de loop van 2025.

 • R. Plasschaert: 40% van de gemeenten in Limburg stapt niet in. Er zijn daarnaast ook mogelijkheden om fotografen toe te laten de foto’s rechtstreeks door de sturen aan de gemeente. Gratis is ook niet gratis; het wordt uiteindelijk met belastinggeld betaald. Tenslotte, er zijn hoge wachtlijsten voor het ophalen van een rijbewijs, een paspoort of andere stukken. Als je op dit systeem inschrijft, dan moeten we als stad ook zorgen dat er een ruimere dienstverlening is.

175 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page