top of page

GR 23/05/2024 - Na veel 5'en en 6'en ook GAS5 in Peer. PeerdeKracht maakt er een punt van dat dit géén verdienmodel mag worden'

GAS5 en trajectcontroles moeten de verkeersveiligheid dienen en mogen nooit een verdienmodel voor de stad worden. Onder die voorwaarde en onder de voorwaarde dat de raadsleden een halfjaarlijkse rapportering zullen krijgen over de geïnde boetes, keurde PeerdeKracht dit punt goed.


Lees het volledige verslag van de gemeenteraad hieronder of beluister het audioverslag:1         Notulen gemeenteraad van 24 april 2024 – Keuring

=> Stemming:

o   Voor: CD&V / Vooruit / Appel / N-VA

o   Onthouding: Peter S.

 

2         Mandaten vertegenwoordigers diverse algemene vergaderingen – Keuring

=> Aanstelling:

o   De Lijn: Steven Broeckx

o   Regionaal Landschap Kempen en Maasland: Dirk Colaers

o   Wonen in Limburg: Els Vossen

o   Nuhma: Steven Broeckx

o   Nolimpark: Nico Lenaerts

o   EthiasCo: Dominique Vanderhoydonck

o   Creat-TMVS: Steven Broeckx

o   Limburg.net: Bram Geerits

o   Pontes: Liesbeth Diliën

o   Cipal: Koen Winters

o   Vitas: Steven Mathei

=> Stemming: unaniem


3         Welzijnsregio Noord-Limburg: statutenwijziging

 

=> Toelichting: Aanpassing; schrapping van verplichting om een commissaris aan te stellen

=> Stemming: unaniem


4         Cameratoezicht: Handhavin sneldheidsovertredingen via ANPR-camera’s – Keuring


=> Toelichting Steven B.: 6 locaties GAS5 handhaving via ANPR camera’s – Smeetshofweg, Deusterstraat, Tettelstraat, Helchterensedijk, Helchterensedijk – Elsevaart -  Houtestraat, Kerkstraat – Markt – Oudestraat.

=> Wesley K.: Toelichting voor punt 14 en 15. Gerichter controleren op overdreven snelheid; geld kan rechtstreeks geïnd worden en lokaal geïnvesteerd worden i.p.v. dat ze verdwijnen in een grote pot. Ondertussen zijn er verschillende gemeenten hier mee aan de slag gegaan. Sommige gemeenten zijn in zee gegaan met commerciële partners. Hierdoor wordt het een verdienmodel waardoor de mensen hier negatief naar beginnen te kijken en dit als een pestmaatregel zijn:1) Mag geen verdienmodel worden in Peer 2) Dit dient helder gecommuniceerd te worden naar de Perenaar; m.n. dat het hier niet om commerciële partners gaat3) Halfjaarlijkse rapportering over de opbrengsten zodat we vanuit de oppositie kunnen opvolgen dat het zeker geen verdienmodel wordt. Onder deze voorwaarden wenst PeerdeKracht het voorstel goed te keuren

=> Peter S.: Toelichting voor punt 14 en 15. Cameras maken de weg niet veiliger; GAS zijn pestboetes. Ik zal tegen stemmen.

=> Steven B.: Onze visie is er voor te zorgen dat wegen niet voor sluipverkeer gebruikt zullen worden d.m.v. trajectcontroles. We zullen regelmatig rapporteren over de opbrengsten.

=> Peter S.: De Houtestraat werd afgesloten; men zal allemaal via de Tettelstraat gaan rijden.

=> Steven B.: Het is geen perfecte oplossing; er is meer verkeer langs de Tettelstraat; in de andere straten zal er wel een positieve impact zijn. We staan volledig achter deze maatregel.

=> Stemming:

o   Voor: CD&V; Vooruit; Appel; N-VA

o   Onthouding: Peter S.

 

5         GAS verordening – GAS 5 implementatie gemeentelijke administratieve sancties voor beperkte snelheidsovertredingen – Keuring


=> Steven M.: Voorstel om de GAS-boetes op te volgen via GAS5 nadat er geen akkoord bekomen werd via het cross-border systeem van de overheid. De afhandeling zal gedaan worden door CIPAL omdat dit niet kon opgenomen worden door de handhavingsambtenaar van de stad Lommel die ook instaat voor de andere GAS-boetes. In Peer gaat het duidelijk niet over een commerciële partner waar we mee samenwerken. GAS5 betekent dat in de zones 30 en 50 de stad de overtredingen kan vaststellen; er wordt samengewerkt met CIPAL (C-SMART). Het nadeel hiervan is wel dat regelmatige overtreders niet gespot kunnen worden en er bepaalde sancties niet opgelegd kunnen worden; bijvoorbeeld zoals intrekken van het rijbewijs

=> Stemming:

o   Voor: CD&V; Vooruit; Appel; N-VA

o   Onthouding: Peter S.


6         Interlokale vereniging kwalitatief wonen in Bocholt en Peer. Jaarrekening en verslagen 1 januari 2023 – 23 december 2023 – Keuring


=> Toelichting Sigrid C.: Klein boekhoudkundig verslieg van om en bij 7.000 euro. De werking werd behoorlijk gevoerd volgens Wonen in Vlaanderen. Hierdoor werden alle subsidies ook uitgekeerd.

=> Stemming: unaniem

 

7         Beëindiging recht van opstal aan vzw TC De Krekel en vestiging nieuw uitgebreid recht van opstal aan vzw Padel Peer – Keuring


=> Toelichting Sigrid C.: Het bestaande opstalrecht – 2 percelen – werd in 2022 toegekend aan vzw TC De Krekel. Men wenst een nieuw opstalrecht te verlenen voor de 2 percelen, het lokaal van de handboogclub en een bijkomend deel tot aan de muur van de sporthal. Doel is de uitbreiding van de padel met 3 overdekte terreinen. De jaarlijkse opstalvergoeding bedraagt 640,50 euro.

=> Dominique V.: Brandweer stelt zich vragen over de doorgang tussen de sporthal en het lokaal van de handboogclub. Kan de interventiewagen nog ter plaatse komen?

=> Dirk C.: De nieuwe terreinen komen tot bijna tegen de sporthal. Er is advies aan de brandweer gevraagd en een positief advies gegeven omdat de padelterreinen niet als een gebouw gezien worden. De nooduitgang aan de achterzijde blijft wel vrij.

=> Stemming: unaniem

 

8         Definitieve vaststelling van nieuwe straatnaam ‘Neufkenshof’ voor de uitbreiding verkaveling Straatveld te Kleine-Brogel – Keuring


=> Toelichting Sigrid C.: Uitbreiding verkaveling Straatveld, Kleine-Brogel. Er zullen daar door WIL 10 nieuwe sociale woningen gebouwd worden. Op 8 maart 2024 werd door het CBS een voorlopige naam goedgekeurd. Er waren geen bezwaren tijdens het openbaar onderzoek.

=> Stemming: unaniem


9         Definitieve vaststelling grafisch plan tot opheffing gemeenteweg – voetweg nr. 44 te Grote-Brogel – Keuring


=> Toelichting Sigrid C.: In februari werd er een voorlopige vaststelling gedaan voor de opheffing; nu ligt de definitieve opheffing voor. Er werden geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

=> Ellen R.: Toelichting stemgedrag. Omdat er geen uitgewerkte visie is over de trage wegen gaan we ons consequent onthouden. We merken namelijk dat er heel wat opheffingsdossiers op de gemeenteraad komen.

=> Stemming:

o   Onthouding: Vooruit; Appel; N-VA; Peter S.

o   Voor: CD&V

 

10     Ketelbutersstraat 13 in spe – lot 61: tekoopstelling bouwkavel via biedingsplatform Biddit – Keuring


=> Toelichting Sigrid C.: Lot 61 van een bijgestelde verkaveling wordt te koop aangeboden. Het ging eerst over een perceel voor 2 bebouwingen; herleid naar één bebouwing. De instelprijs is 190.000 euro en wordt te koop aangeboden via Biddit. De verkoop zal onder dezelfde voorwaarden; m.n. beperkte voorwaarden. De bouwwerken moeten binnen de 5 jaar na de aankoop gestart worden; bouwverplichtingen binnen de 8 jaar.

=> Kathleen S.: De verkavelingsvoorschriften werden voor dit specifieke perceel een tijd geleden gewijzigd. Er werden 2 bouwlagen toegestaan. We vrezen dat er hiermee een precedent geschapen wordt. Wat als eigenaars van andere percelen in de toekomst vragen om ook te mogen uitbreiden tot 2 verdiepingen?

=> Sigrid C.: Dat moet op dat moment bekeken worden.

=> Kathleen S.: Op dat moment moet men gaan kijken naar de omgeving; en nu zijn er in die buurt niet 1 maar al 2 woningen met 2 verdiepingen. De verkavelingsvoorschriften voor 2 percelen wijzigen zonder een duidelijk antwoord te formuleren voor de rest van de verkaveling kan tot willekeur leiden. Om deze reden zullen de fracties Vooruit, Appel en N-VA zich op dit punt onthouden.

=> Stemming:

o   Onthouding: Vooruit; Appel; N-VA

o   Voor: CD&V; Peter S.

 

11     Verkoop grond langs de Cromstraat aan Fluvius en vestigen erfdienstbaarheid recht van doorgang - Keuring


=> Toelichting Sigrid C.: Fluvius is op zoek naar ruimte voor bijkomende elektriciteitscabines. Dit gaat over een perceel op de hoek van het Kerkhof (Grotstraat / Cromstraat). De bestemming volgens Gewestplan is woongebied met landelijk karakter; volgens RUP, begraafplaats. De prijs wordt geschat op 2.275 euro. Alle lasten van de verkoop zijn voor Fluvius.

=> Stemming: unaniem

 

12     Samenwerkingsovereenkomst inzake PV installatie scholensite Peer gewijzigde voorwaarden – Keuring


=> Toelichting Steven M.: Dit dossier werd in het verleden reeds goedgekeurd. Maar de nodige goedkeuring werd te laat bekomen waardoor de overeenkomst terug voorligt. De panelen zijn iets duurder. De verdeelsleutel wordt jaarlijks bekeken en aangepast in functie van het werkelijke gebruik; hierdoor is de effectieve verdeelsleutel nu iets anders dan in de initiële overeenkomst.

=> Stemming: unaniem.


13     Heraanleg van fietspaden langs de Deusterstraat (Oostweg – grens Oudsbergen). Gunning – Keuring


=> Toelichting Raf N.: Fietsdeal voor Peer is 50 km op 2 legislaturen. Vandaag ligt het dossier voor het 2° gedeelte van de Deusterstraat voor. Rekening houdend met de fiestpaden die reeds gerealiseerd werden en die in uitvoering zijn, komt met dit dossier de teller op 25 km. Naast de heraanleg van het fietspad werd ook een rioleringsdossier ingediend. Er werden 7 offertes ingediend. De werken zullen gegund worden aan de firma Willemen Infra NV. De stad Peer betaalt netto 1.667.202,41 euro. De totale kostprijs bedraagt 4.975.358,11 euro. Het totale bedrag ligt boven de ramen die indertijd werd opgemaakt en dus boven budget. Er wordt daarom voorgesteld om een deel van het budget voor het project Overes over te maken voor dit project (= interne kredietverschuiving van 635.000 euro)

=> Wesley K.: Kan er nogmaals bevestigd worden dat we in Peer niet hetzelfde probleem naar de bermen zullen hebben?

=> Raf N.: In Peer zal de weg anders aangelegd worden; de weg zal niet ingesneden worden waardoor we dit probleem niet zullen hebben.

=> Stemming: unaniem.

 

14     Varia


=> Peter S.: Bushalte Dommelhuis waar er een betonnen middenberm aangelegd werd. Er zijn daar precies al heel wat kleine accidentjes zijn gebeurd. Klinkers worden kapot gereden; auto’s raken de betonnen wand (getuige de zwarte strepen). Kan deze busplaats veiliger gemaakt worden?

=> Steven B.: Er zijn geen plannen vor verdere aanpassing. Onlangs werd de betonnen rand wel afgeschuind. We gaan even afwachten.

=> Kathleen S.: doel van de middenberm?

=> Steven B.: Middenberm = verkeersremmend en om te vermijden dat er daar voorbij gestoken werd.

=> Peter S. : Juist doordat er niet voorbij gestoken kan worden, zijn er daar opstoppingen achter de bus en is de situatie nog gevaarlijker.

 

=> Dominique V.: Wat is de stand van zaken voor de Helchtersedijk?

=> Raf N.: We gingen het weer afwachten; en wachten op beter weer. Er werd ondertussen wel een bestek opgemaakt; de werken kunnen hierdoor binnenkort uitgevoerd worden.

=> Wesley K.: Heel wat landbouwers zijn bezig met hun grond te bewerken. Maar veel inwoners stellen vast dat de openbare wegen er heel erg besmeurd bij liggen met veiligheidsrisico’s voor fietsers tot gevolg. Is er een Peer een beleid hieromtrent? Worden landbouwers gesensibiliseerd of onderneemt de stad zelf actie?

=> Raf N.: De wegen worden regelmatig zuiver gemaakt; maar met dit weer is de toestand niet te vermijden en niet bij te houden. 

=> Steven M.: Als we meldingen binnen krijgen proberen we de landbouwer te contacteren om dit op te ruimen – dit is de algemene regel; indien nodig ruimt de stad zelf op.

 

=> Kathleen S.: Stand van zaken Breugelhoeve naar fase 3 toe. Zijn er officieel al kandidaten bekend?

=> Steven M.: Het dossier zal in juni op de gemeenteraad gebracht worden. Als er dan kandidaten gezocht worden voor de uitbating zal er eerst een officële oproep tot kandidaatstelling volgen nà de gemeenteraad.

 

=> Wesley K.: PeerdeKracht wenst alle Peerse kandidaten succes met de verkiezingen van 9 juni. 

150 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page