top of page

GR 28/02/2024 - Veel voorstellen, vragen & beslissingen

Bijgewerkt op: 23 mei


Wat onthouden we van de gemeenteraad?

  • De Stad Peer maakt werk van een sterrenregister; hierdoor kunnen sterrenouders die hun kindje in de eerste 140 dagen van de zwangerschap verloren, hun kindje ook registreren. Dit is een belangrijke stap in het (h)erkennen van hun verlies.

  • De Peerse Gemeenteraad krijgt de kans om voluit mee te debateren over de inrichting van Peer centrum en er voor te zorgen dat de feedback van de inwoners zoveel als mogelijk wordt meegenomen.

  • De Peerse oppositie vroeg en kreeg een update over de stand van zaken rond Breughelhoeve; diverse mobiliteitsproblemen in Wijchmaal; de planning rond de SLIM-camera's; het vervoersplan van De Lijn; de verkeerssituatie op de Kauilillerweg; en meer.


Verslag van de gemeenteraad


1)      Notulen van de gemeenteraad van 24 januari 2024 – Keuring

ð  Keuring:

o   CD&V; N-VA -  Appel -  Vooruit (PeerdeKracht): voor

o   Peter Smeets (Onafhankelijke): onthouding

2)      Aankoop bouwgrond gelegen langs de Tielensweg – Keuring

ð  Toelichting:

o   Aankoop uitgeruste bouwgrond; deze sluit aan bij een toekomstig te realiseren ontwikkeling

o   Schattingsprijs / Verkoopprijs 200.000 euro

o   Vragen:

§  Raadslid Vanderhoydonck (PeerdeKracht): Hoe zit het met het voetgangerspad langs de kerk; is er hier een impact

§  Schepen Cornelissen (CD&V): Momenteel niet; dit moet dan via de officiële procedure lopen, met goedkeuring door de gemeenteraad

ð  Keuring: unaniem

3)      Voorlopige vaststelling grafisch plan tot opheffing gemeenteweg – voetweg nr. 44 Grote-Brogel – Keuring

 

ð  Toelichting:

o   Voetweg tussen Smeetshofweg nr. 16 en 18; kruist de Panhovenstraat ter hoogte van nr. 26 en eindigt bij de Broekkantstraat nr. 40

o   Er gaat wel een alternatief voorzien worden richting het centrum van Grote-Brogel

o   Na de goedkeuring van het grafisch plan, volgt openbaar onderzoek en vervolgens volgt de definitieve behandeling op de gemeenteraad

o   Reden: Splitsingsaanvraag voor Smeetshofweg 18; splitsing is niet mogelijk zonder de opheffing van de voetweg.

o   Argumentatie:

§  Onsluiting is mogelijk via alternatieve wegen

§  Positief advies deskundige mobilieit

§  Voetweg 44 is niet meer in gebruik

ð  Keuring: unaniem

4)      Omgevingsvergunning voor het verkavelen van een perceel in 4 loten voor open bebouwing, deels ontbossen van het terrein en wijzigen van de roolijn gelegen te Laarderweg 70. Keuring van het wegtracé – Keuring

 

ð  Toelichting:

o   Aanvraag ingediend voor verkavelen van een perceel in 4 loten (nu – 1 open bebouwing); deels ontbossen en wijzigen van de rooilijn

o   Rooilijn wordt rechtgetrokken; Geen bezwaren ingediend i.k.v. openbaar onderzoek

ð  Keuring: unaniem

 

5)      Omgevingsvergunning voor het bijstellen van verkaveling en wijzigen van de rooilijn Heggestraat. Keuring van het wegtracé – Keuring

ð  Toelichting:

o   Aanvraag tot bijstellen van verkaveling en wijzigen van de rooilijn; m.o.o. toekomstige uitbreiding

o   Tracé van de Heggenstraat wordt met 3 meter verbreed; verlengd met 790M; uitgebreid met parkeerclusters; uitgebreid met 2 verbindingen; toevoeging aan het openbaar domein.

ð  Keuring: unaniem

 

6)      Wijziging reglement tweede verblijven; reglement aangaande de belasting op zandgroeven; reglement aangaande de belasting op publiciteitsborden; reglement aangaande de belasting op opslagplaatsen voor schroot (..)

 

ð  Toelichting:

o   Aangiftedatum moet expliciet vermeld worden in het reglement; niet voldoende om deze op te nemen in het aanslagbiljet

ð  Keuring: unaniem

 

7)      Toegevoegd agendapunt door fracties Appel, N-VA en Vooruit: Organisatie vvan een bijzondere raadscommissie rond de herinrichting van Peer Centrum – Keuring

 

ð  Toelichting:

o   Ellen Reumers: Dossier herinrichting Peer centrum is een belangrijk dossier, waarover er ook heel wat feedback komt vanuit de bewoners. We vragen om een extra raadscommissievergadering waarbij de finale voorstellen – na het verwerken van alle feedback van de inwoners – besproken worden en we de kans krijgen bijkomende input te geven op basis van alle dossierstukken.

o   Burgemeester Steven Mathei: Het is een belangrijk dossier; bedoeling is om het centrum aangenamer te maken. Er zijn inspraakmomenten geweest, aangevuld met stadswandelingen. Het is geen probleem om dit in detail te bespreken. Er wordt voorgesteld om dit toe te voegen aan een reguliere raadscommissie waarbij ook het studiebureau en de ambtenaren dan uitgenodigd worden. Er wordt gekeken naar één van de volgende raadscommissie-vergaderingen.

o   Er wordt voorgesteld om de bewoordigen van het toegevoegd punt te amenderen

ð  Keuring – amendement: toevoegen aan bestaande raadscommissie & goedkeuring.

 

8)      Toegevoegd agendapunt door fracties Appel, N-VA en Vooruit: Uitwerking en invoering van een sterrenregister – Keuring

 

ð  Toelichting:

o   Ria Plasschaert: Als mensen geconfronteerd worden met het verlies van een kindje voor of rond de geboorte is dit een zeer ingrijpende gebeurtenis.Administratief gezien is de aangifte van een stil-geboren kindje verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen. Vanaf 140 dagen zwangerschap is een aangifte mogelijk, maar niet verplicht. Voor een zwangerschap korter dan 140 dagen is een wettelijke aangifte echter niet mogelijk.

De emotionele en symbolische betekenis van deze aangiftemogelijkheid mag echter niet onderschat worden. Deze vorm van verlies heeft niet alleen invloed op de moeder en vader, maar kan ook de bredere familiedynamiek beïnvloeden. Eerdere kinderen kunnen de impact voelen, zelfs als ze niet volledig begrijpen wat er is gebeurd. Toekomstige broers of zussen kunnen ook opgroeien in de schaduw van dit verlies. Het sterrenregister is een manier om openlijk erkenning te geven aan dit verlies en een ruimte te creëren voor het hele gezin om te rouwen en te herdenken, wat de familiedynamiek ten goede komt. Een wettelijke aangifte via het sterrenregister biedt ouders de mogelijkheid hun stil-geboren kindje officieel te erkennen, een naam te geven en zo een plaats te geven in hun leven.

In België was Oostende de eerste stad die in mei 2023 een sterrenregister aanlegde. Sedertdien volgden heel wat steden en gemeenten.

We denken dat het implementeren van een sterrenregister in Peer zeker zal worden gewaardeerd. Deze symbolische aangifte heeft geen wettelijke implicaties, maar kan wel een diepgaande emotionele betekenis hebben voor ouders en nabestaanden van stil-geboren kindjes. Het stelt hen in staat om openlijk te praten over het verdriet dat gepaard gaat met zo'n verlies.

o   Burgemeester Steven Mathei: Een sterrenregister is een mooi initiatief van ‘Boven de wolken’. De stad werd hier ook door verschillende inwoners over gecontacteerd. Het zou goed zijn om dat in Peer ook in te voeren. Naast het sterrenregister – waarin kinderen geregistreerd kunnen worden – zijn er ook de ‘symbolische plekken’. Naast de begraafmogelijkheden, gaat ook de mogelijkheid geboden worden om een plaatje te voorzien bij de sterrenweide in elk kerkdorp (i.e. naar vrije keuze).

o   Ria Plasschaert: Is een goed idee; is er een mogelijkheid om dit open te trekken naar andere religies?

o   Burgemeester Steven Mathei: Mochten er bijkomende noden zijn, dan kan dit verder bekeken worden.

ð  Keuring: unaniem

9 – Mondelinge vragen

1)      Stand van zaken Breughelhoeve o   Kathleen Soors: Hoe gaat het nu op de Breugelhoeve? We weten dat de tijdelijke oplossing fase 1 ondertussen afgelopen is, en dat de oplossing fase 2 in werking getreden is. Welke activiteiten gaan er nu door op Breughelhoeve, en hoe is het met de paarden? Verder, wat zijn de plannen voor fase 3 - de eindoplossing?

o   Steven Mathei: Fase 1 is afgerond; Fase 2 is ingegaan. De dieren werden nauw opgevolgd door de dierenarts. Voor ieder dier werd een specifiek plan opgemaakt. Voor de paardenkampen is er ook een oplossing. Voor de finale fase werd er gekeken naar de aanmelding van de afgelopen maanden. Men is op dit moment bezig met al die mensen te polsen om te kijken hoe zij de toekomst zien. Verder moet er ook gedacht worden aan de gebruikers van de site, zoals de LRV, de G-Sport en anderen.

o   Dirk Colaers: Is een aantal keren ter plaatse geweest tijdens de paardenkampen. Deelnemers waren enthousiast – over de werking & catering. G-Sport werd ook terug opgestart. De stallen worden ook nog deels verhuurd. De stallen worden ’s nachts afgesloten; buur houdt toezicht. Op dit moment gaan er geen manège-activiteiten door.

 

2)      SLIM-camera’s

o   Dominique Vanderhoydonck: Wanneer zullen de eerste SLIM-cameras in Peer geïnstalleerd worden?

o   Steven Mathei: Er werd samengezeten; dossier is lopende maar op dit moment is de concrete timing nog niet gekend; wordt nagekeken.

o   Dominique Vanderhoydonck: voorstel om dit ook in te zetten aan de ‘Tractorsluis’.

3)      Kauilillerweg: snelheidsbeperkende maatregelen

o   Dominique Vanderhoydonck: We werden gecontacteerd

o   Steven Broeckx: Er wordt regelmatig geflitst door de politie. Het aantal overtredingen op die weg blijken vrij laag te zijn. Op dit moment is daar geen trajectcontrole voorzien. Bedoeling is deze vooral in te zetten op wegen voor gemengd gebruik.

4)      Trajectcontrole fietstraat Peer Centrum

o   Peter Smeets: De trajectcontrole is illegaal; ondertussen werd ze op mijn verzoek ook uitgezet. Wat gaan jullie doen met de illegaal geïnde boetes?

o   Steven Broeckx: De boetes worden niet geïnd door de stad Peer. De vraag werd voorgelegd aan de politie; dit werd door gegeven aan het parket. Veel boetes zijn minnelijke schikkingen; waarschijnlijk zijn de gevolgen beperkt en gaat er weinig terug gevorderd worden. Ondertussen is de wetgeving gewijzigd; trajectcontrole kan terug ingeschakeld worden en dit zal vanaf begin maart (?) gebeuren.

o   Peter Smeets: Ik ben van mening dat de stad de teruggave van de boetes moet regelen.

o   Steven Broeckx: We wachten het antwoord van het parket af.

5)      Breughelhoeve – Catering tijdens paardrijkampen

o   Peter Smeets: Er werd ondertussen een pony-kamp georganiseerd; bij verdeling van voedsel geldt de FAVV-regelgeving. De huidige exploitant heeft niet de nodige attesten. Hoe gaan jullie dit oplossen?

o   Dirk Colaers: De aanvraag voor de nodige attesten is lopende. De gunning is begin februari gestart; de aanvraag is gedaan en dat duurt enkele weken vooraleer dit goedgekeurd is. De uitbaters hebben op hun andere locatie wel de nodige attesten. Er is geen risico op de gezondheid.

o   Peter Smeets: Ik heb dit nagevraagd; je mag geen voedsel serveren zolang je geen attesten hebt. Ook lijk ik de indruk te hebben, dat de aanvraag pas gedaan werd nadat ik de vraag gesteld hebt. Het is belangrijk om documenten / administratie in orde te hebben. 

6)      Signalisatie Steenweg Wijchmaal – Dommelhuis

o   Peter Smeets: Aan het begin van de straat, staat dat handelaars bereikbaar zijn. Mensen die naar de Kringloopwinkel willen, kunnen echter niet door en worden zelfs beboet.

o   Raf Nelis: De werken zijn bijna ten einde; hierdoor wordt het lokale probleem opgelost.

7)      Mobiliteit Wijchmaal – Stand van zaken

o   Wesley Kolen: Wat is de stand van zaken en wat zijn de volgende stappen voor volgende 3 zaken: Peerderbaan / Verkeerslichten; Bushalte, en, de schoolomgeving

o   Steven Broekx:

§  Peerderbaan – verkeerslichten: contact gehad met agentschap; gaat niet vooruit; moeten ook nog heel wat onteigeningen gebeuren.

§  Bushalte: hopelijk starten de werken snel; nog geen zicht op concrete timing.

§  Veilige schoolomgeving: Begin dit schooljaar werden er klachten overgemaakt. Over het algemeen lijkt de situatie nog onder controle. Er is contact geweest met de school, de politie en de gemachtigde opzichter. Er is een overleg geweest met een expert veilige schoolomgevingen. Er werden een aantal acties afgesproken, zoals o.m. het opzetten van een survey. Samen met de ouderraad werd een enquête opgemaakt. Momenteel bezig met de verwerking; op basis daarvan zullen er bijkomende maatregelen genomen kunnen worden. Bijvoorbeeld: zebrapad; parking anders aanleggen; … .

o   Wesley Kolen: verzoek om de resultaten van de survey te ontvangen.

o   Wesley Kolen: verzoek om een update te geven aan de inwoners over de algehele stand van zaken via de communicatiekanalen van de stad.

8)      Vervoersplan De Lijn – Verbinding Wijchmaal / Hasselt

o   Wouter Van Elsacker: Kinderen moeten met de 26 naar Hechtel en daar de X18 nemen. De aansluiting gaat echter vaak; bijna altijd mis. Reizigers hebben al meermaals klacht ingediend maar er is geen echte opvolging. Heeft de stad Peer al enige initiatief genomen om dit aan de kaak te stellen?

o   Steven Broeckx: Stad Peer heeft algemene oproep gelanceerd om alle feedback te verzamelen. Er werden een 60-tal reacties ontvangen; ook uit Wijchmaal. Bedoeling is om alle opmerkingen te bundelen en over te maken aan De Lijn. Stad Peer heeft bijna wekelijks contact met De Lijn; maar ze hebben zelf relatief weinig mogelijkheden om dit op korte termijn bij te sturen, o.w.v. beperkte budgetmogelijkheden. Zo is ook wijziging van rittenschema’s zeer moeilijk. Er is ook overleg geweest met St-Elisabeth; de nota is voorgelegd aan de directie van De Lijn. Waarschijnlijk zijn échte wijzigingen pas mogelijk tegen september; hopelijk kunnen er intussen kleine verbeteringen doorgevoerd worden

o   Steven Mathei: Ook in vervoerregioraad werden een aantal zaken vanuit Peer naar voren geschoven. Er werd gevraagd om een snelle evaluatie; daarbij moet rekening gehouden worden met de prioritaire doelgroepen. Wat echt nodig is, zijn bijkomende budgetten om de problemen te kunnen aanpakken.

9)      Voka: verkiezingsmemorandum

o   Wouter Van Elsacker: VOKA zou z’n memorandum aan de stad Peer bezorgd hebben, en gevraagd hebben om deze te komen toe te lichten op de Stad.

o   Steven Mathei: We hebben dit niet ontvangen; we hebben het via de website vernomen.

94 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page